Model dyrektora szkoły

XXI wieku
 
 
 
Opracowała grupa dyrektorów:

mgr Piotr Szepelowski
mgr Barbara Kuźma
mgr Grzegorz Jaszewski
 
 
SPIS TREŚCI

 
I.   Lider (przywódca) czy zarządzający.

II. Cechy osobowościowe dyrektora szkoły.

III. Umiejętności dyrektora szkoły.

IV. Styl kierowania.

 
 
 
 
 
I. Lider (przywódca) czy zarządzający.
 
      W świadomości każdego rozpoczynającego karierę dyrektora musi pojawić się pytanie czy chce być przywódcą – liderem, czy zarządzającym. Odpowiedź na nie wiąże się z wyborem metod i technik jakimi będzie się posługiwał wobec podlegającego mu personelu. Czy w dążeniu do realizacji celów i zadań pracy szkoły liczyć się ma rezultat akceptowany przez zarządzającego, czy przyjęte wspólnie przez grono ludzi, którymi umiejętnie przewodzi lider?

      Lider to słowo pochodzące z języka angielskiego (leader), które znaczy dyle co „przewodnik” lub „przywódca”, a więc ktoś kto stoi na czele grupy ludzi lub organizacji, ale także jakiejś idei. Lider jest autorytetem, lecz istotą jest jego zdolność do zjednywani sobie zwolenników. W praktyce nie będzie kierował pracownikami, tak jak czyni to zarządzający, lecz będzie ich szkolił. Nie będzie wykorzystywał swojego autorytetu jak zarządzający, ale wyzwalał działania dobrowolne. W miejsce wyzwalania leku podwładnych przez zarządzającego, lider będzie wzbudzał entuzjazm używając słowa „my” a nie „ja”. Gdy zarządzający wie jak należy pracować i wydaje polecenia, lider daje przykład i proponuje wspólną realizacje celów.
 
 
II. Cechy osobowościowe dyrektora szkoły.
 
Niezbędne

1. Życzliwa postawa – zdolność widzenia ludzi i sytuacji w sposób pozytywny, dobry wizerunek własny.
2. Odpowiedzialność.
3. Zdolność do osobistego rozwoju i ciągłego uczenia się w miarę powiększania zadań.
4. Zdolno0ści przywódcze – wybitny wpływ na innych ludzi.
5. Oddzielenie problemów osobistych od spraw zawodowych.
6. Prawidłowe współżycie z ludźmi.
7. Twórcza postawa – zdolność do wyszukiwania sponsorów rozwiązywania problemów; konsekwentne oraz skuteczne ich likwidowanie.
 
Pożądane

1. Wysoki poziom energii.
2. Sposób życia zjednujący i przyciągający ludzi.
3. Poczucie humoru – dystans wobec własnej osoby.
4. Zdolności adaptacyjne.
5. Zbieżność wizerunku własnego sukcesu z „sukcesem”.
6. Intuicja.
 
 
III. Umiejętności dyrektora szkoły.
 
1. Umiejętności techniczne - potrzebne do sprawnego organizowania bieżącej działalności pedagogicznej, administracyjnej i gospodarczej placówki:
   a) organizowanie bieżącej działalności szkoły,
   b) posługiwanie się prawem,
   c) prowadzenie działalności gospodarczej,
   d) promowanie własnej placówki,
   e) prezentacja własnej osoby,
   f) biegłe posługiwanie się sprzętem biurowym (komputer, fax i inne).
 
2. Umiejętności społeczne - przejawiają się w interakcjach z innymi ludźmi:
   a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
   b) indywidualne ich traktowanie,
   c) stymulowanie postaw innowacyjnych,
   d) podejmowanie współpracy z rodzicami,
   e) współdziałanie z władzami,
   f) nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnym środowiskiem.
 
3. Umiejętności koncepcyjne:
   a) diagnozowanie funkcjonowania placówki,
   b) realizowanie własnej koncepcji bieżącej działalności szkoły,
   c) tworzenie perspektywicznej wizji rozwoju własnej placówki.
 
 
      Profesjonalny dyrektor oświatowy musi permanentnie doskonalić swoje umiejętności kierownicze, gdyż:
1. nieustannie zmienia się szkoła,
2. pojawiają się wciąż nowe tendencje i perspektywy edukacyjne, a także
3. zmieniają się warunki społeczne, polityczne, gospodarcze w jakich funkcjonuje szkoła,
4. z biegiem lat przychodzi nowe, odmienne od poprzedniego pokolenie uczniów i nauczycieli,
5. w miarę upływu lat zmienia się sam dyrektor, co coraz bardziej znaczący staje się wpływ własnych doświadczeń osobistych, pedagogicznych i kierowniczych.
 
      Wspierać w doskonaleniu umiejętności kierowniczych powinny ośrodki metodyczne, lecz większą wartość stanowią formy doskonalenia wewnątrz – szkolnego. W pracy z nauczycielami w ramach rad pedagogicznych konkretnej szkoły, z jej specyfiką i potrzebami, dyrektor szkoły staje się przewodniczącym zespołu samokształceniowego, który inspiruje i promuje postęp. W tej działalności lider może wykazać walory niezbędne dla lidera, być aktywnym, refleksyjnym i twórczym.
 
 
 
IV. Styl kierowania.
 
      Przez styl kierowania szkołą rozumie się stosowany przez dyrektora w stosunku do podległego mu personelu systemu metod i technik postępowania należącego do jednego z wyróżnionych w teorii organizacji typów.
 
 
Konsultatywny styl kierowania
 
 
      Dokumentami wspierającymi osiągnięcia, stanie się wzorcowym dyrektorem jest opracowanie niniejszego dokumentu – arkusz oceny okresowej kadry, który jest skierowany do wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole oraz narzędzie wspierające cechy osobowości i umiejętności behawioralnych.
 
 
 
 
V. Arkusz oceny okresowej kadry.